OKJ vizsgaközpont

Kedves Vizsgázók, Résztvevők, Érdeklődők, Jelentkezők!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni benneteket, hogy 2020. május 27-től Oktatóközpontunk újra szervez OKJ szakmai vizsgákat.

A Kormány 234/2020. (V. 26.) Korm. rendelete 1. § b pontja előírásai szerint a modulzáró vizsga és szakmai vizsga a járványügyi szabályok betartásával szervezhető.

Azokat, akiknek elmaradt a vizsgája, hamarosan értesítjük az új vizsgaidőpontról!

Türelmeteket köszönjük!

Kérünk, minden Intézményünkbe érkezőt a járványügyi szabályok betartására, mind a maguk, mind pedig a többi vizsgázó és dolgozóink biztonsága érdekében.

Amennyiben bármilyen kérdés, kérés merülne fel benned, az alábbi elérhetőségeken érsz el minket:

Telefonszámaink:

+36 70 418 3245
+36 70-604-2060
+36 70-392-3720

E-mail:
info@ruander.hu
ziegler.tunde@ruander.hu

RUANDER Oktatási Kft.

Komplex szakmai vizsgaszervezés (OKJ)

A RUANDER Oktatóközpont közel 14 éves múltra tekint vissza az informatika oktatás terén. 2015-tól kezdve Oktatóközpontunk megszerezte a szakmai vizsgaszervezésre vonatkozó jogosultságot, mely az egész ország területén visszavonásig érvényes.
Igényesen felszerelt, klimatizált termeinkben egész évben várjuk a vizsgaszervezési jogosultsággal nem rendelkező, felnőttképzéssel foglalkozó intézmények, OKJ-s csoportok és magánszemélyek vizsgára jelentkezését.
Vizsgákat a következő szakképesítésekre vonatkozóan szervezünk:
A RUANDER Oktatóközpont közel 14 éves múltra tekint vissza az informatika oktatás terén. 2015-tól kezdve Oktatóközpontunk megszerezte a szakmai vizsgaszervezésre vonatkozó jogosultságot, mely az egész ország területén visszavonásig érvényes.
Igényesen felszerelt, klimatizált termeinkben egész évben várjuk a vizsgaszervezési jogosultsággal nem rendelkező, felnőttképzéssel foglalkozó intézmények, OKJ-s csoportok és magánszemélyek vizsgára jelentkezését.
Vizsgákat a következő szakképesítésekre vonatkozóan szervezünk:

Hogyan tudok jelentkezni a komplex szakmai vizsgára?

A komplex szakmai vizsgára az erre rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével és az előre meghatározott vizsgadíj befizetésével lehet. Az olvashatóan kitöltött és aláírt jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján lehet leadni az ügyfélszolgálatunkon.

A jelentkezési lap letölthető:


A komplex szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeit az adott szakképesítéshez tartozó szakmai és vizsgakövetelmény (SZVK) határozza meg. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, a jelentkezést az Oktatóközpontunk nem tudja elfogadni.

Milyen dokumentumokat kell leadnom a jelentkezéshez?

Mennyibe kerül a komplex szakmai vizsga?

A komplex szakmai vizsga díja 69.000 Ft. A vizsgadíjra részletfizetés nem kérhető.

Meddig kell befizetnem a komplex szakmai vizsga díját és ezt hogyan tudom megtenni?

A komplex szakmai vizsga díját legkésőbb a vizsgára történő jelentkezés napjáig kell befizetni.

Ezt megteheted az ügyfélszolgálatunkon ügyfélfogadási időben készpénzben vagy bankkártyával, de választhatod az átutalást is. Átutalás esetén a közlemény rovatba fel kell tüntetni a vizsgázó nevét és az OKJ vizsga megnevezést.

Javítóvizsga

Javítóvizsgát tehet az a vizsgázó, aki

A javítóvizsgára történő jelentkezés ismételt jelentkezési lap leadásával, és a vizsgadíj befizetésével lehetséges.

Vizsga menete, helyszín, időpont

A komplex szakmai vizsgára jelentkezéskor megkapja a vizsgázó a vizsgarendet, melyben szerepelnek a vizsgaidőpontok és a helyszín is.

EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő

Aki megszerezte az OKJ-s bizonyítványát, annak lehetősége van EUROPASS bizonyítvány-kiegészítőt igényelni. (Lásd: Europass igénylés)

Letölthető dokumentumok:

Gyakori kérdések:

Hogyan tudok jelentkezni a vizsgára?

A vizsgára jelentkezni az erre rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével és az előre meghatározott vizsgadíj befizetésével lehet. Az olvashatóan kitöltött, és személyesen aláírt jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján lehet a RUANDER Oktatási Kft-ben leadni. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az NSZFH biztosítja formanyomtatványok letöltését. A jelentkezési lap letölthető a RUANDER Oktatási Kft. honlapjáról:

A hiányosan vagy rosszul kitöltött jelentkezési lapok automatikusan érvénytelenek.

A jelentkezési lap érvénytelen, ha:

A szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeit a szakképesítéshez tartozó SZVK határozza meg. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, a jelentkezést a RUANDER Oktatási Kft. nem tudja elfogadni.

Milyen dokumentumokat kell leadnom a jelentkezéshez?

  1. A szakképesítéshez előírt tanulmányok elvégzését tanúsító modulzáró vizsga letételét igazoló, a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti okiratot, vagy annak hiteles másolatát. A formanyomtatvány letölthető RUANDER Oktatási Kft. honlapjáról.
  2. Ráépülő szakképesítés esetén az alap szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány (okirat) másolatát, vagy a modulzáró vizsgák igazolását.
  3. Gyakorlati tevékenységek elvégzését igazoló dokumentumokat.
  4. Egyéb, a szakmai és vizsgakövetelményben (továbbiakban SZVK) meghatározott dokumentumokat.
  5. A vizsgával kapcsolatos kérelmek(et) (felmentési kérelem, stb.) és az azok elbírálásához szükséges iratok(at) vagy azok másolatát.
  6. A külön-eljárás díjának befizetését igazoló átutalási megbízás másolatát.
  7. Javító- vagy pótlóvizsgára való jelentkezéskor a szakmai vizsga törzslapkivonatának hiteles másolatát.
  8. A szakmai vizsga díjának befizetéséről szóló igazolást. (A jelentkezés csak abban az esetben érvényes, ha a vizsgadíj befizetését igazoló átutalási megbízás a megadott határidőre, leadásra kerül, vagy postai úton határidőre megérkezik).

Hogyan tudok fizetni? Meddig kell fizetni(határidő)?

Vizsgadíj befizetésének módjai:

A vizsgadíjat legkésőbb a vizsgára történő jelentkezés napjáig kell befizetni.

Mi történik akkor, ha nem sikerül a vizsgám? Javító-, pótló vizsga információk.

A vizsgák típusa:

Pótlóvizsga:

Pótlóvizsgát tehet az a vizsgázó:

A pótlóvizsgára a vizsgázónak újból be kell jelentkeznie, a távolmaradás okát igazolnia kell, és költségtérítést kell fizetnie. A távolmaradás okát igazolni kell, és jelentkezési lapot kell benyújtani a pótlóvizsgára. A pótlóvizsga díja ebben az esetben a teljesítendő modulok száma alapján kerül megállapításra.

Javítóvizsga:

Javítóvizsgát tehet az a vizsgázó, aki

A javítóvizsgára történő jelentkezés ismételt jelentkezési lap leadásával, és a vizsgadíj befizetésével lehetséges.

Vizsga menete, helyszín, időpont?

A vizsga menetét, helyszínét és időpontját a lebonyolítási és vizsgarend tartalmazza. A vizsgák lebonyolítási és vizsgarendje letölthető a RUANDER Oktatási Kft. honlapjáról.

Mit kell vinnem a vizsgára?

A vizsgára a vizsgázónak hoznia kell:

Hogyan kaphatok felmentést a vizsgán?

A vizsga letétele alól a szakmai és vizsgakövetelményben foglaltak szerint adható felmentés.

A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt az adott vizsgafeladat eltérő - szóbeli helyett írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati, továbbá írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati tevékenység helyett szóbeli - vizsgatevékenységgel, valamint az adott vizsgafeladatra a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott időnél hosszabb idő alatt is teljesíthető. Gyakorlati vizsgatevékenység esetén a hosszabbítás nem haladhatja meg a szakmai és vizsgakövetelményben előírt időtartam harminc százalékát kivéve, ha a szakmai és vizsgakövetelmény másként rendelkezik.

Mentesül a vizsga vagy annak a versenykiírásban meghatározott vizsgafeladatának letétele alól az a vizsgázó, aki a szakképesítésért felelős miniszter által meghirdetett országos tanulmányi versenyen, diákolimpián a versenykiírásban meghatározott követelményt teljesítette, és a versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. A versenykiírásban meghatározott felmentés esetén a vizsga vagy a megjelölt vizsgafeladat eredményét jelesnek (5) kell tekinteni.

A vizsgázó a felmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban nyújtja be a vizsgaszervezőnek. A vizsgaszervező a kérelem alapján javaslatot készít elő a szakmai vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) részére. A vizsgafelmentés tárgyában a vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a döntéséről határozatot hoz, amelyről a vizsgázót legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdése előtt három nappal tájékoztatja. A vizsgabizottság a határozatot a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.

A felmentés esetén a felmentés iránti kérelmet legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdéséig kell benyújtani. A vizsgaszervező a halláskárosodott vizsgázó kérelmére a szóbeli vizsgatevékenység idejére jelnyelvi tolmácsot köteles biztosítani. A vizsgázó a kérelmének indokoltságát köteles igazolni.

Ha a szóbeli vizsgán póttételt húzok, hogyan történik az értékelés?

A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során - a kihúzott tételek számától függetlenül - egy alkalommal póttételt húzhat. A póttétel választás tényét az érintett szóbeli vizsgafeladat megjelölésével fel kell tüntetni a vizsgaösszesítő íven és a vizsgajegyzőkönyvben is rögzíteni kell. Azon tétel esetén, ahol póttétel húzására került sor, a vizsgázó eredményét a két feleletnek a kerekítés általános szabályai szerint képzett átlaga adja.

Javítóvizsga esetén, ha a póttétel alapján nyújtott szóbeli teljesítmény elégtelen és a megszerezni kívánt szakképesítésnek van részszakképesítése, akkor a vizsgázó további egy póttételt húzhat a részszakképesítés szóbeli tételsorából.

Ha javítóvizsga esetén a szóbelin kívüli vizsgatevékenységek részeredményei alapján már csak részszakképesítés megszerzésére van lehetőség, akkor a szóbeli tételt a részszakképesítés tételsorából kell választani. Ebben az esetben a bekezdésben foglaltak szerint egy alkalommal póttétel választására is van lehetőség.

Mikor sikertelen a vizsgám?

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgabizottság bármely vizsgafeladat eredményét elégtelenre értékeli.

Mit kell tennem, ha elveszett a bizonyítványom?

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - az állami szakképzési és felnőttképzési szerv bizonyítványmásodlatot állít ki a törzslap alapján. (NSZFH)

Megnézhetem-e a kijavított dolgozataimat?

Az írásbeli, az interaktív és a központi gyakorlati vizsgafeladatok megoldására javasolt eredményt a vizsga lezárása előtt a vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati dolgozatot és az értékelési útmutatót a lebonyolítási szabályzatban meghatározott módon és időben megtekintheti. A megtekintésre úgy kell időt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a vizsga utolsó vizsgatevékenységének megkezdése előtt írásban leadhassa a vizsgaszervező képviselőjének. Észrevétel kizárólag az értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető. A vizsgázónak a kijavított és értékelt dolgozatra tett észrevételeit illetően a vizsgabizottság határoz.

Mennyibe kerül a vizsga? Lehet-e részletfizetést kérni?

Vizsgadíjakkal kapcsolatos információt a email címen lehet kérni.

EUROPASS Bizonyítvány-kiegészítő

A RUANDER Oktatási Kft. lehetőséget biztosít az OKJ szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők számára az EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igénylésére.

Miről is szól a Bizonyítvány-kiegészítő?

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő eligazodást nyújt a külföldi munkaadók és képző intézmények részére az OKJ-s szakképesítések között. A bizonyítványnál jóval részletesebb dokumentum alapján könnyebben fogadhatják el a Magyarországon megszerzett szakképesítést.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő tájékoztatja a munkáltatót vagy képző intézményt a hazai OKJ-s szakképzési rendszerben bekövetkező változásokról és azok kompetenciákat érintő hatásáról, információkat ad a magyar munkavállalók itthon szerzett szakképesítéséről.

Mi van benne?

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő olyan információkkal szolgál a szakképesítésedről, amelyek az eredeti bizonyítványban nem kerülnek kifejezésre:

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő nem helyettesíti az eredeti bizonyítványt és nem jelenti a végzettség automatikus elismerését.

Miért hasznos a Bizonyítvány-kiegészítő?

Hogyan juthatok hozzá?

A bizonyítvány-kiegészítőt a RUANDER Oktatási Kft. adja ki. A bizonyítvány-kiegészítő kibocsátásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben meghatározottak szerint. Europass bizonyítvány-kiegészítők a 2005. július 1. után végzett résztvevők számára állíthatók ki, akik OKJ-s képzésben vettek részt. Kivételes esetekben lehetőség van az Europass kiadására korábban végzettek számára is, különeljárás keretében. Ezzel kapcsolatban bővebb információért a RUANDER Oktatási Kft.-hez fordulhat.

A bizonyítvány-kiegészítő ára

A törvény értelmében a vizsgáztató intézmények a bizonyítvány-kiegészítőért költségtérítést kérhetnek - ez minden intézmény saját hatásköre. A magyar nyelvű bizonyítvány-kiegészítőért költségtérítés nem kérhető. Egy idegen nyelvű bizonyítvány-kiegészítőért maximum a mindenkori minimálbér 5%-a kérhető el nyelvi változatonként. Az Europass bizonyítvány-kiegészítők rendszerében lehetőség van angol, német, francia, olasz és spanyol nyelvű dokumentum kiállítására. A nyelvi változatok igény szerint készülnek el. Ugyanazon szakképesítés különböző nyelvi változataiért külön díj csak abban az esetben számítható fel, amennyiben a vizsgázó a bizonyítvány-kiegészítőt több idegen nyelven igényli.

Itt vagyunk

Az Árpád híd közelében vagyunk. Itt áll meg a 3-as metró, az 1-es villamos, illetve az alábbi buszok is: 26-os, 32-es, 34-es, 106-os. Az utcán parkolásra is van lehetőség, melynek a díja 450 Ft/óra.