OKJ vizsgaközpont

Szakmai vizsgaszervezés (OKJ)

A RUANDER Oktatóközpont közel 14 éves múltra tekint vissza a szakmai informatika oktatása terén. 2015-től kezdve Oktatóközpontunk megszerezte a szakmai vizsgaszervezésre vonatkozó jogosultságot. Igényesen felszerelt, klimatizált termeinkben egész évben várjuk képzők, OKJ-s csoportok és magánszemélyek vizsgára jelentkezését. Képzők és csoportok jelentkezése esetén a központi vizsgákhoz alkalmazkodva külön vizsgaidőpontokat írunk ki.

A RUANDER Oktatási Kft. vállalja vizsgaszervezési jogosultsággal nem rendelkező, felnőttképzéssel foglalkozó intézmények számára a komplex szakmai vizsgák teljes körű lebonyolítását.

A 111/2010. (IV.9.) Kormányrendelet alapján Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott vizsgaszervezési jogosultságunk az egész ország területére, visszavonásig érvényes.

Vizsgákat a következő szakképesítésekre vonatkozóan szervezünk:

Letölthető dokumentumok:

Gyakori kérdések:

Hogyan tudok jelentkezni a vizsgára?

A vizsgára jelentkezni az erre rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével és az előre meghatározott vizsgadíj befizetésével lehet. Az olvashatóan kitöltött, és személyesen aláírt jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján lehet a RUANDER Oktatási Kft-ben leadni. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az NSZFH biztosítja formanyomtatványok letöltését. A jelentkezési lap letölthető a RUANDER Oktatási Kft. honlapjáról:

A hiányosan vagy rosszul kitöltött jelentkezési lapok automatikusan érvénytelenek.

A jelentkezési lap érvénytelen, ha:

 • nincs aláírva,
 • nem lehet beazonosítani a jelentkező kilétét,
 • a jelentkező egyáltalán nem, vagy nem egyértelműen jelöli be, hogy miből szándékozik vizsgázni,
 • a vizsgára jelentkezőnek vizsgadíj tartozása van,
 • határidőn túl beadott a jelentkezés.

A szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeit a szakképesítéshez tartozó SZVK határozza meg. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, a jelentkezést a RUANDER Oktatási Kft. nem tudja elfogadni.

Milyen dokumentumokat kell leadnom a jelentkezéshez?

 1. A szakképesítéshez előírt tanulmányok elvégzését tanúsító modulzáró vizsga letételét igazoló, a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti okiratot, vagy annak hiteles másolatát. A formanyomtatvány letölthető RUANDER Oktatási Kft. honlapjáról.
 2. Ráépülő szakképesítés esetén az alap szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány (okirat) másolatát, vagy a modulzáró vizsgák igazolását.
 3. Gyakorlati tevékenységek elvégzését igazoló dokumentumokat.
 4. Egyéb, a szakmai és vizsgakövetelményben (továbbiakban SZVK) meghatározott dokumentumokat.
 5. A vizsgával kapcsolatos kérelmek(et) (felmentési kérelem, stb.) és az azok elbírálásához szükséges iratok(at) vagy azok másolatát.
 6. A külön-eljárás díjának befizetését igazoló átutalási megbízás másolatát.
 7. Javító- vagy pótlóvizsgára való jelentkezéskor a szakmai vizsga törzslapkivonatának hiteles másolatát.
 8. A szakmai vizsga díjának befizetéséről szóló igazolást. (A jelentkezés csak abban az esetben érvényes, ha a vizsgadíj befizetését igazoló átutalási megbízás a megadott határidőre, leadásra kerül, vagy postai úton határidőre megérkezik).

Hogyan tudok fizetni? Meddig kell fizetni(határidő)?

Vizsgadíj befizetésének módjai:

 • készpénz
 • bankkártya
 • vagy utalás.

A vizsgadíjat legkésőbb a vizsgára történő jelentkezés napjáig kell befizetni.

Mi történik akkor, ha nem sikerül a vizsgám? Javító-, pótló vizsga információk.

A vizsgák típusa:

 • rendes,
 • pótló,
 • javító.

Pótlóvizsga:

Pótlóvizsgát tehet az a vizsgázó:

 • aki rá fel nem róható okból a vizsgát nem tudta elkezdeni.
 • ha a vizsgára bejelentkezett, de a kijelölt vizsganapok valamelyikén nem jelenik meg.

A pótlóvizsgára a vizsgázónak újból be kell jelentkeznie, a távolmaradás okát igazolnia kell, és költségtérítést kell fizetnie. A távolmaradás okát igazolni kell, és jelentkezési lapot kell benyújtani a pótlóvizsgára. A pótlóvizsga díja ebben az esetben a teljesítendő modulok száma alapján kerül megállapításra.

Javítóvizsga:

Javítóvizsgát tehet az a vizsgázó, aki

 • vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította.
 • a vizsgán valamely modulból nem érte el a vizsgakövetelményében szereplő minimális %-os értéket.
 • a szakmai vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította.
 • a rendes vagy pótlóvizsgán történt szabálytalansága miatt a vizsgabizottság döntése miatt nem tudta folytatni a vizsgát.

A javítóvizsgára történő jelentkezés ismételt jelentkezési lap leadásával, és a vizsgadíj befizetésével lehetséges.

Vizsga menete, helyszín, időpont?

A vizsga menetét, helyszínét és időpontját a lebonyolítási és vizsgarend tartalmazza. A vizsgák lebonyolítási és vizsgarendje letölthető a RUANDER Oktatási Kft. honlapjáról.

Mit kell vinnem a vizsgára?

A vizsgára a vizsgázónak hoznia kell:

 • a személyazonosságát igazoló okiratot
 • az iskolai végzettségét igazoló bizonyítvány(okat) (általános iskolai vagy érettségi bizonyítvány, ráépülés esetén az alap szakképesítést igazoló bizonyítvány).

Hogyan kaphatok felmentést a vizsgán?

A vizsga letétele alól a szakmai és vizsgakövetelményben foglaltak szerint adható felmentés.

A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt az adott vizsgafeladat eltérő - szóbeli helyett írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati, továbbá írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati tevékenység helyett szóbeli - vizsgatevékenységgel, valamint az adott vizsgafeladatra a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott időnél hosszabb idő alatt is teljesíthető. Gyakorlati vizsgatevékenység esetén a hosszabbítás nem haladhatja meg a szakmai és vizsgakövetelményben előírt időtartam harminc százalékát kivéve, ha a szakmai és vizsgakövetelmény másként rendelkezik.

Mentesül a vizsga vagy annak a versenykiírásban meghatározott vizsgafeladatának letétele alól az a vizsgázó, aki a szakképesítésért felelős miniszter által meghirdetett országos tanulmányi versenyen, diákolimpián a versenykiírásban meghatározott követelményt teljesítette, és a versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. A versenykiírásban meghatározott felmentés esetén a vizsga vagy a megjelölt vizsgafeladat eredményét jelesnek (5) kell tekinteni.

A vizsgázó a felmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban nyújtja be a vizsgaszervezőnek. A vizsgaszervező a kérelem alapján javaslatot készít elő a szakmai vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) részére. A vizsgafelmentés tárgyában a vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a döntéséről határozatot hoz, amelyről a vizsgázót legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdése előtt három nappal tájékoztatja. A vizsgabizottság a határozatot a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.

A felmentés esetén a felmentés iránti kérelmet legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdéséig kell benyújtani. A vizsgaszervező a halláskárosodott vizsgázó kérelmére a szóbeli vizsgatevékenység idejére jelnyelvi tolmácsot köteles biztosítani. A vizsgázó a kérelmének indokoltságát köteles igazolni.

Ha a szóbeli vizsgán póttételt húzok, hogyan történik az értékelés?

A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során - a kihúzott tételek számától függetlenül - egy alkalommal póttételt húzhat. A póttétel választás tényét az érintett szóbeli vizsgafeladat megjelölésével fel kell tüntetni a vizsgaösszesítő íven és a vizsgajegyzőkönyvben is rögzíteni kell. Azon tétel esetén, ahol póttétel húzására került sor, a vizsgázó eredményét a két feleletnek a kerekítés általános szabályai szerint képzett átlaga adja.

Javítóvizsga esetén, ha a póttétel alapján nyújtott szóbeli teljesítmény elégtelen és a megszerezni kívánt szakképesítésnek van részszakképesítése, akkor a vizsgázó további egy póttételt húzhat a részszakképesítés szóbeli tételsorából.

Ha javítóvizsga esetén a szóbelin kívüli vizsgatevékenységek részeredményei alapján már csak részszakképesítés megszerzésére van lehetőség, akkor a szóbeli tételt a részszakképesítés tételsorából kell választani. Ebben az esetben a bekezdésben foglaltak szerint egy alkalommal póttétel választására is van lehetőség.

Mikor sikertelen a vizsgám?

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgabizottság bármely vizsgafeladat eredményét elégtelenre értékeli.

Mit kell tennem, ha elveszett a bizonyítványom?

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - az állami szakképzési és felnőttképzési szerv bizonyítványmásodlatot állít ki a törzslap alapján. (NSZFH)

Megnézhetem-e a kijavított dolgozataimat?

Az írásbeli, az interaktív és a központi gyakorlati vizsgafeladatok megoldására javasolt eredményt a vizsga lezárása előtt a vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati dolgozatot és az értékelési útmutatót a lebonyolítási szabályzatban meghatározott módon és időben megtekintheti. A megtekintésre úgy kell időt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a vizsga utolsó vizsgatevékenységének megkezdése előtt írásban leadhassa a vizsgaszervező képviselőjének. Észrevétel kizárólag az értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető. A vizsgázónak a kijavított és értékelt dolgozatra tett észrevételeit illetően a vizsgabizottság határoz.

Mennyibe kerül a vizsga? Lehet-e részletfizetést kérni?

Vizsgadíjakkal kapcsolatos információt a email címen lehet kérni.

EUROPASS Bizonyítvány-kiegészítő

A RUANDER Oktatási Kft. lehetőséget biztosít az OKJ szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők számára az EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igénylésére.

Miről is szól a Bizonyítvány-kiegészítő?

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő eligazodást nyújt a külföldi munkaadók és képző intézmények részére az OKJ-s szakképesítések között. A bizonyítványnál jóval részletesebb dokumentum alapján könnyebben fogadhatják el a Magyarországon megszerzett szakképesítést.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő tájékoztatja a munkáltatót vagy képző intézményt a hazai OKJ-s szakképzési rendszerben bekövetkező változásokról és azok kompetenciákat érintő hatásáról, információkat ad a magyar munkavállalók itthon szerzett szakképesítéséről.

Mi van benne?

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő olyan információkkal szolgál a szakképesítésedről, amelyek az eredeti bizonyítványban nem kerülnek kifejezésre:

 • Az adott képzésbe való belépési követelmények,
 • Megszerzett készségek és kompetenciák,
 • Osztályzási rendszer,
 • Továbbtanulás lehetséges következő szintje,
 • Gyakorlati és elméleti órák aránya,
 • Elvégzett óraszámok.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő nem helyettesíti az eredeti bizonyítványt és nem jelenti a végzettség automatikus elismerését.

Miért hasznos a Bizonyítvány-kiegészítő?

 • részletes információt ad a szakképesítésről
 • a magyar mellett angol, német, francia, olasz és spanyol nyelveken érhető el
 • pontos leírást nyújt a kompetenciákról és a szaktudásról
 • nyomon lehet követni benne a változásokat
 • képzések jobban összehasonlíthatóvá válnak

Hogyan juthatok hozzá?

A bizonyítvány-kiegészítőt a RUANDER Oktatási Kft. adja ki. A bizonyítvány-kiegészítő kibocsátásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben meghatározottak szerint. Europass bizonyítvány-kiegészítők a 2005. július 1. után végzett résztvevők számára állíthatók ki, akik OKJ-s képzésben vettek részt. Kivételes esetekben lehetőség van az Europass kiadására korábban végzettek számára is, különeljárás keretében. Ezzel kapcsolatban bővebb információért a RUANDER Oktatási Kft.-hez fordulhat.

A bizonyítvány-kiegészítő ára

A törvény értelmében a vizsgáztató intézmények a bizonyítvány-kiegészítőért költségtérítést kérhetnek - ez minden intézmény saját hatásköre. A magyar nyelvű bizonyítvány-kiegészítőért költségtérítés nem kérhető. Egy idegen nyelvű bizonyítvány-kiegészítőért maximum a mindenkori minimálbér 5%-a kérhető el nyelvi változatonként. (2018-ban a minimálbér 138 000 Ft, így az Europass bizonyítvány-kiegészítő adminisztrációs díja 6 900 Ft-ra módosul.) Az Europass bizonyítvány-kiegészítők rendszerében lehetőség van angol, német, francia, olasz és spanyol nyelvű dokumentum kiállítására. A nyelvi változatok igény szerint készülnek el. Ugyanazon szakképesítés különböző nyelvi változataiért külön díj csak abban az esetben számítható fel, amennyiben a vizsgázó a bizonyítvány-kiegészítőt több idegen nyelven igényli.