Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a RUANDER Oktatási Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 3., adószám: 22983752-2-41), mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett Weboldal (https://www.ruander.hu/hatosagi-vizsga/) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve! Jelen dokumentum alapján a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek).

Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: RUANDER Oktatási Kft.
Szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Frangepán utca 3.
Szolgáltató elérhetősége, a fogyasztókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@ruander.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-947643
Adószáma: 22983752-2-41
Telefonszáma: 06/1-4500-110
Nyilvántartási száma: B/2020/000001
Engedély száma: E/2020/000212

IBAN: HU85 1170 4007 2025 4548 0000 0000 (OTP Bank)
Swift kód: OTPVHUHB

Bankszámlaszám: 11704007-20254548
A szerződés nyelve: magyar
A tárhelyszolgáltató adatai: Websupport Magyarország Kft., adószám: 25138205-2-41

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a RUANDER Oktatási Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által szervezett hatósági vizsga tesztre (a továbbiakban: Vizsga tesztfelület) jelentkezőknek (a továbbiakban: Résztvevő/Megrendelő) szolgáltatás és jelentkezés folyamatát, a lemondás eseteit, a panaszkezelés módját, a fizetéssel és számlázással kapcsolatos-, továbbá minden egyéb-, e jogviszonyt érintő szabályozást.
1.2. A Szolgáltató által biztosított felületeken nagykorú, 18 évet betöltött magyar és külföldi állampolgár jogosult regisztrálni, amennyiben a Szolgáltató weboldalán (https://www.ruander.hu/hatosagi-vizsga/ a továbbiakban: Weboldal) lévő regisztrációs felületet (a továbbiakban: regisztráció) kitölti.
1.3. A regisztrációs adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím, továbbá néhány – a regisztráció teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges. A jelentkezést a Szolgáltató a Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Résztvevő a jelentkezéshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti.
1.4. A Résztvevő a regisztráció megküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Alapvető rendelkezések

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3. A szerződés létrejötte

A Szolgáltató a Résztvevő elektronikus úton benyújtott regisztráció megérkezését követően köteles a Résztvevő részére a regisztráció elfogadását elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A visszaigazolás megküldésével a Felek közötti szerződés létrejön. Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolása a jelentkezés elküldésétől számított 2 munkanapon belül a Résztvevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Résztvevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. A szerződés felmondása

A Résztvevő a szerződést felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása mind a Szolgáltató, mind a Résztvevő oldaláról semmis. A Résztvevőnek a szerződés felmondására a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál (11.4. pont) írásban van lehetősége, amelyet e-mailben kell megtennie. A szerződés kizárólag akkor mondható fel, ha a regisztrációt követően kiküldött jelszóval a tesztfelületre még nem történt belépés. A belépést követően nincs lehetőség a szerződés felbontására, függetlenül attól, hogy használta-e a felületet. A Szolgáltató a részvételi díj 100%-a illeti meg, ha a Résztvevő a bármilyen oknál fogva csak részben, illetve nem használja a felületet, illetve nem mondta fel a fent lehetőségek szerint.

5. A szerződés teljesítése

5.1. A Szolgáltató által biztosított hatósági vizsga tesztfelületet, kizárólag a regisztrációs lapot érvényesen kitöltő Résztvevők számára lehetséges. Regisztrációs lap kitöltése nélkül nem egyéni jelentkezés esetén van lehetőség (pl. cég által delegált résztvevők esetén) a jelentkezésre, amely esetben a Szolgáltató közvetlenül veszi fel a kapcsolatot részvételi díj megfizetését átvállalóval a hatósági vizsga tesztfelület használata érdekében.
5.2. A Szolgáltató a Résztvevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibákért való felelősségét kizárja. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására az Ügyfélszolgálat (11.4. pont) elérhetőségein van lehetőség.

6. Részvételi díj és hatósági vizsga tesztfelület

6.1. A részvételi díj mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely a szolgáltatástól függően ÁFA tartalommal vagy anélkül értendő.
6.2. A Weboldalon feltüntetett szolgáltatások részvételi díjának megváltoztatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a díjmódosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A díjmódosítás a már befogadott jelentkezések díjait nem érinti.

6.3. A részvételi díjat a Résztvevő Simple Pay szolgáltatáson keresztül, vagy helyette a részvételi díj megfizetését átvállaló a Szolgáltató OTP Bank-nál vezetett 11704007-20254548 számú bankszámlaszámára utalja át a Szolgáltató számlája ellenében 8 napos átutalási határidővel. Indokolt esetben készpénzes számla kiállítására is van lehetőség.

6.4. A részvételi díjat a Résztvevő vagy helyette a részvételi díj megfizetését átvállaló a képzéstől függően előre, vagy utólag fizeti meg, azonban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a hatósági vizsga tesztfelület használatát a Résztvevőnek csak abban az esetben engedélyezze, ha a részvételi díj a Szolgáltató fenti bankszámlájára beérkezett.

6.5. A weboldalon a Résztvevőnek lehetősége van szolgáltatási csomagot választani.

6.5.1. Ingyenes csomag: Az MNB hatósági vizsga szimuláció, a vizsgatípusoknak megfelelő kérdésszámmal korlátlanul használható és a regisztrációt követően ingyenesen használható. A szimuláció során az éles vizsgának megfelelően méri az időt, valamint megmutatja, hogy jó volt-e a válasz vagy sem. Az összes kérdés nem töltődik be, és nem ad magyarázatot, hogy a válasz miért nem volt megfelelő. A hozzáférés 365 napig érvényes.

6.5.2. Extra csomag tartalma: Modulonként az összes kérdés elérhető, mutatja %-osan a feldolgozott kérdéseket jó, illetve rossz válasz arányokkal. A tesztsor végén a hibás kérdéseket újra lehet kérni. Addig lehet gyakorolni, amíg minden kérdésre helyes választ ad a Résztvevő. Ha kilép a felületről, ott tudja folytatni, ahol abbahagyta a gyakorlást. Minden kérdéshez elérhető magyarázat is, hogy az adott válasz miért volt jó vagy rossz. Többször újrakezdhető. Vizsgaszimulációs lehetőséget is tartalmaz. A hozzáférés 30 napig érvényes.

6.5.3. Extra+ csomag: Vizsgagaranciát tartalmazhat. Modulonként az összes kérdés elérhető, mutatja %-osan a feldolgozott kérdéseket jó, illetve rossz válasz arányokkal. A tesztsor végén a hibás kérdéseket újra lehet kérni. Addig lehet gyakorolni, amíg minden kérdésre helyes választ ad a Résztvevő. Ha kilép a felületről, ott tudja folytatni, ahol abbahagyta a gyakorlást. Minden kérdéshez elérhető magyarázat is, hogy az adott válasz miért volt jó vagy rossz. Többször újrakezdhető. Vizsgaszimulációs lehetőséget is tartalmaz.
Vizsgagarancia feltétele: Adott vizsgatípushoz tartozó modulok összes kérdésére helyes választ kell adni. Teljesítés esetén a vizsgaszimuláción sikeres vizsgát kell tenni. Maximum 3 lehetősége van rá a Résztvevőnek. A vizsgagarancia kizárólag akkor érvényesíthető, ha az első vizsgát is a RUANDER Oktatási Kft. szervezi és a következő vizsgára is a RUANDER Oktatási Kft. jelenti le az MNB felé. (Más intézményben a vizsgagarancia nem érvényesíthető.) A hozzáférés 30 napig érvényes. A vizsgagarancia a megszerzés után 30 napig érvényes. Vizsgagarancia adott vizsgára akkor érvényesíthető, ha legkésőbb a vizsga előtti nap 12:00 óráig teljesítette a felhasználó a feltételeket.

7. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos rendelkezés

A hatósági vizsga tesztekhez kapcsolódó írásos és egyéb (elektronikus) anyagok szerzői joga a Szolgáltató tulajdonát képezik, ezért azok sokszorosítása, terjesztése, harmadik fél részére történő átadása-, valamint video- hang és egyéb felvételek készítése tilos.

8. Adatkezelési szabályok

A megrendelés során a Kapcsolattartó magánszemély adatait (név, cím, e-mail cím, telefonszám), illetve a Számlázási adatokat (a számlázási név, cím, adószám) és a belépési jelszót, a weboldalon megvásárolt szolgáltatási csomag időtartamáig tárolja, ameddig a Megrendelőnek hozzáférése van a megvásárolt szolgáltatási felület tartalmához. Ezt követően az adatok törlődnek így a következő megrendeléskor ezeket újra meg kell adni.

A Megrendelő által megadott adatokat a Szolgáltató a számviteli jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából, illetve elállása esetén jogos érdek alapján kezeli.

A Szolgáltató a Résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Résztvevő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Résztvevő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései szerint jár el. Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bek. a.) valamint a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Megrendelő valamely harmadik személy jogait megsérti vagy a megrendelés során vagy egyéb úton jogszabályt sértő módon más személyes adatait használja, a Szolgáltató megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. A Szolgáltató az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása érdekében.

Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

9. Panaszkezelés

9.1. A Résztvevő a jelentkezéskor vagy azt követően esetlegesen felmerülő panaszait az Ügyfélszolgálaton (11.4. pont) személyesen vagy írásban (postai úton a Szolgáltató székhely címére, vagy e-mail-en teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes. A panaszkezelési szabályzat itt található: https://www.ruander.hu/hatosagi-vizsga/panasz.html
9.2. A szóbeli panaszt a Szolgáltató lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, abban az esetben a panaszról a Szolgáltató az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát helyben a Résztvevőnek/Megrendelőnek átadni,
9.3. Írásbeli panasz az info@ruander.hu e-mail címen keresztül küldhető be. A panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről a Résztvevőnek/Megrendelőnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld.
9.4. Amennyiben a Résztvevő/Megrendelő panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Résztvevő/Megrendelő az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat: Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefonszám: +36 1 450 2598
A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat a Résztvevő. A Budapesti Békéltető Testület címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; fax: 06 (1) 488 21 86; Telefonszáma: (1) 488-2131.

10. ÁSZF módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

11. Egyéb rendelkezések/Adatvédelem

11.1. A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasolt, vírus és spyware védelmi szoftverek használata, illetve az operációs rendszerek biztonsági frissítéseinek telepítése. A Weboldalon való jelentkezés feltételezi a Résztvevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
11.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Résztvevőt terheli a számítógépe-, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
11.3. A Résztvevő a jelentkezési lap elküldésével az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata itt érhető el: https://www.ruander.hu/hatosagi-vizsga/
11.4. Ügyfélszolgálat
A RUANDER Oktatási Kft. képzési központjában (1139 Budapest, Frangepán utca 3.) van, amely az alábbi linken érhető el: https://www.ruander.hu/kapcsolat.html

Budapest, 2023. április 04.