Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése:

RUANDER Oktatási Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

 • Székhely: (és postacím): 1139 Budapest, Frangepán utca 3.
 • Adószám: 22983752-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-947643
 • Nyilvántartásba vételi szám: E-000069/2013
 • Honlap: www.ruander.hu
 • Telefon: 06-1-4500-110
 • E-mail: info@ruander.hu

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében és kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési, illetve az érintett jogok tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát. Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy  az általad megadott személyes adatokat a RUANDER Oktatási Kft. (a továbbiakban: RUANDER Kft.) által az Önnel kötött, a képzésre irányuló szerződéssel, valamint a marketing célú kapcsolattartással összefüggésben történő kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerjen.

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Viktor Hugó utca 18-22.

Cégjegyzékszám: 01 09 968314

Adószám: 23495919-2-41

Honlap: www.mhosting.hu

Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: Adador Kft.

Székhely: 1075 Budapest, Madách tér 5. mfszt.4.

Cégjegyzékszám: 01 09 176663

Adószám: 24673514-1-42

Képviselő: Herczeg Erzsébet

E-mail cím: info @ adador pont hu

Honlap: -

Társaságunk domain szolgáltatója

Cégnév: Silicium Network Informatikai Kft.

Székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 2. A. ép. 3. em. 7

Cégjegyzékszám: 01 09 333854

Adószám:  23474178-2-42

Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a RUANDER Oktatási Kft. által megvalósított konkrét adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatásokat találhatnak az adat felvételekor vagy azt megelőzően elérhetővé tett egyedi tájékoztatókban (például az adatfelvételre szolgáló nyomtatványon), szerződésben, a szolgáltatást szabályozó általános szerződési feltételekben, hirdetményekben.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Nagyon fontos, hogy ha nem múltál el 16 éves, akkor a jogszabályoknak megfelelően szükségünk van a törvényes képviselőd hozzájárulására, amelyet a törvényes képviselőd a szerződés aláírásával bocsát részünkre. Figyelembe véve az elérhető technológiát minden ésszerű erőfeszítést meg fogunk tenni, hogy ilyen esetekben ellenőrizzük, hogy a hozzájárulást valóban a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. A 16. életévét betöltött kiskorú nyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása.

A RUANDER Oktatási Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A szabályzat célja:

Jelen szabályzat célja, hogy

 • Meghatározza az Adatkezelőnél a személyes adatok kezelését, valamint a személyes adatokat tartalmazó manuális vagy számítógépes nyilvántartások kezelésének rendjét,
 • Biztosítsa az adatvédelem elveinek és az adatbiztonság követelményeinek az érvényesülését,
 • Megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát,
 • és szabályozza az Adatkezelő-személyes adatok kezelésére vonatkozó-adakezelés rendjét
 • az érintetteket a személyes adataik kezelésének körülményeiről tájékoztassa.

Személyi és tárgyi hatálya

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi adatkezelést, adatfeldolgozást végző munkavállalójára, az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló természetes és jogi személyre, illetve egyéb szervezetre a velük kötött szerződésben, valamint titoktartási nyilatkozatban rögzített mértékben.

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő bármely szervezeti egységénél folytatott valamennyi – személyes adatokat érintő – számítógépes és manuális adatkezelésre, illetve adatfeldolgozásra.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

a) (“adattakarékosság”)az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;

b) ("célhoz kötöttség") gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

c) ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság") kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;

d) ("pontosság") pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;

e) ("integritás és bizalmas jelleg") kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

f) ("korlátozott tárolhatóság") tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;

g) ("elszámoltathatóság") Az adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

A szabályzat fogalom-meghatározásai:

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • személyes adatok különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos. Különleges adatkategóriának minősül továbbá a büntetőjogi felelősség megállapítására, bűncselekményekre vonatkozó személyes adat, valamint fokozott védelem alatt állnak a gyermekek személyes adatai;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása;
 • egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; (a továbbiakban: Info.tv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény;
 • a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) rendelkezései alapján az    Országos Statisztikai Adatfelvételi Programba (OSAP) jelentendő anonim adatok.
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet;

Adatkezelések köre

Szerződéses jogviszony alapján kezelt személyes adatok

A kezelt adatok köre, és az adatkezelés célja

Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló partnerekkel (ún. szolgáltatási szerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, stb.) való kapcsolattartás érdekében a kapcsolattartó személyes adatainak kezelése.

személyes adat

az adatkezelés célja

kapcsolattartó neve

a kapcsolattartáshoz szükséges

e-mail cím

az e-mail cím az Adatkezelő és a partner közötti kapcsolattartáshoz szükséges

telefonszám

a telefonszám az Adatkezelő és a partner közötti kapcsolattartáshoz szükséges

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése során a jogszabályi és szerződési kötelezettség teljesítése.

A számlázási adatok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség alapozza meg.

A személyes adatok címzettjei

A Társaság a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a partner kapcsolattartójának személyes adatait a szerződés alapján a szerződés megszűntét követő öt évig tartja nyilván és kezeli, illetve a számlázással kapcsolatban az adatokat a számla kibocsátását követő 8 évig.

Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait: a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).

(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.

(3) A személyes adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év. (Pmt. 56.§(2))

Az adatkezelő képzésszakmai és felnőttképzési tevékenysége kapcsán kezelt személyes  adatok

A felnőttképzési törvény szerint engedélyezett képzések kapcsán kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja

A képzésben résztvevő neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelye és tartózkodási helye, telefonszáma, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma

Képzésszakmai és felnőttképzési szolgáltatás nyújtása, s ehhez kötődően a képzésben résztvevők nyilvántartásának vezetése, illetve vizsgára való lejelentés, vizsgaszervezés lebonyolítása, képzésszakmai jogszabályokból, valamint a képzési szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, jogszabályi lejelentés teljesítése, számviteli kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás

A képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, így a képzésben résztvevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak

Komplex képzésszakmai és felnőttképzési szolgáltatás nyújtása, a képzésben résztvevők nyilvántartásának vezetése, vizsgára való lejelentés, vizsgaszervezés lebonyolítása, a vonatkozó jogszabályokból és képzési szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, jogszabályi lejelentési kötelezettség teljesítése.

E-mail cím

Kapcsolattartás érdekében

Munkajogi ecemb, szakképzések száma

A jogszabályban előírt statisztikai célú adatszolgáltatás (OSAP) teljesítése érdekében

A képzésben résztvevő társadalombiztosítási azonosító jelét

A felnőttképzési törvényben előírt jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében

Résztvevő törzslap adatai ( vizsgázó neve, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve, tanulói azonosító száma, a kiállított bizonyítvány sorozatjele és sorszáma)

A felnőttképzési törvényben előírt jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében

Résztvevő törzslap és bizonyítvány adatai ( kiadott bizonyítvány száma (sorozatjele, sorszáma), név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, szakmai vizsga részeinek eredménye, szakképesítés megnevezése, a bizonyítvány kiállításának helye, ideje, a szakmai vizsgabizottság elnökének aláírásképe, a vizsgaszervező vezetőjének aláírásképe)

Bizonyítvány kiállítása, jogszabályi adatszolgáltatás teljesítése a szakképzési feladatot ellátó hatóság irányába

Bizonyítványmásodlat adatai ( az eredetileg kiadott bizonyítvány száma (sorozatjele, sorszáma), név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, szakmai vizsga részeinek eredménye, szakképesítés megnevezése, a bizonyítvány kiállításának helye, ideje, a másodlat kiadásának oka, a kiállítás ideje, a kiállító neve, címe, a másodlat iktatószáma)

Bizonyítványmásodlat kiállítás teljesítése

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 21. §-a szerint, illetve szerződés teljesítése a képzésben résztvevővel kötött felnőttképzési szerződés alapján.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a képzésszakmai tevékenysége során kezelt személyes adatokat jogszabály alapján a keletkezésüktől számított öt évig, illetve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatait jogszabály alapján a számla kiállításától számított 8. évig tartja nyilván és kezeli. A törzslap és a bizonyítvány nem selejtezhető, a törzslapokat folyamatos sorszámozással kell ellátni, és a tárgyév végén bekötve kell irattározni.

Harmadik fél részére történő adattovábbítás

Az Adatkezelő, alapesetben harmadik fél részére nem továbbít adatokat. Az állami támogatáson alapuló képzések esetében a támogató részére a képzéssel kapcsolatos adatok kerülnek továbbításra, illetve hatósági ellenőrzés során, a hatóság erre kijelölt munkatársai betkinthetnek a képzési dokumentációba, mely tartalmazza az Ön adatait is.

Adattovábbítások

Statisztikai célú adatfeltöltés a Pest Megyei Kormányhivatal FAR felületére.

Adattovábbítás fizetési szolgáltatók részére:

Ha a Felhasználó az online bankkártyás fizetést választja a megrendelés, jelentkezés során, a Társaság a Felhasználó által a megrendeléskor megadott név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok a Payment Gateway-en keresztül továbbítja.

Az online bankkártyás fizetéssel kapcsolatos panaszok kezelése a SimplePay alkalmazást üzemeltető OTP Mobil Kft-nél történik. (székhely: 1143 Budapest, Hungária Krt. 17-19., adószám: 24386106-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-174466)

A továbbított személyes adatokat az OTP Mobil Kft., illetve a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. is a saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli. Az OTP Mobil Kft. adatkezelési tájékoztatója a https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Tudomásul veszem, hogy a(z) RUANDER Oktatási Kft. (1139 Budapest, Frangepán utca 3.) adatkezelő által a(z) https://www.ruander.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
Név (vezeték és keresztnév)
E-mail cím
Cím (irányítószám, város, utca, házszám)

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Felhasználónév

A résztvevő neve a résztvevővel történő kapcsolatfelvételhez szükséges

Név

A résztvevővel történő kapcsolatfelvételhez szükséges

Születési hely és idő,

Több azonos névvel bejelentkező regisztráló esetén a pontos azonosításhoz szükséges

Lakcím (értesítési adatok)

A lakcím az Adatkezelő és a résztvevő közötti kapcsolattartáshoz szükséges

E-mail cím

Az e-mail cím az Adatkezelő és a résztvevő közötti kapcsolattartáshoz, információk megküldése érdekében szükséges

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerint - az érintett hozzájárulása -  alapján kezeljük, amennyiben az Adatkezelő szolgáltatását (felnőttképzés, továbbképzés, rendezvény, stb.) igénybe kívánja venni.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a képzési tevékenysége során kezelt személyes adatokat a képzésben résztvevő hozzájárulása alapján, annak hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Amennyiben a regisztrációt követően szolgáltatás igénybevétele a képzésre jelentkező részéről nem történik meg, úgy a regisztráció során megadott adatokat az Adatkezelő évente törli.

Adatfeldolgozó

A Résztvevő adatait az Adatkezelő honlapján ( www.ruander.hu ) adja meg, azonban azok a honlapot üzemeltető Mhosting Kft. üzemeltető mint adatfeldolgozók szervereire kerülnek.

Az Mhosting Kft. adatfeldolgozóként csak tárolják az adatokat.

Az adatfeldolgozó elérhetősége:

Székhely: 1132 Budapest, Viktor Hugó utca 18-22.

Cégjegyzékszám: 01 09 968314

Adószám: 23495919-2-41

Honlap: www.mhosting.hu

Robinson lista

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. § (1) bekezdése szerint az Adatkezelő nyilvántartást (tilalmi listát) vezet az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz - a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával. Érintettek mindazon a természetes személyek, akiknek az Adatkezelő hírlevelet küld.

A tilalmi lista (adatkezelés) célja: annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára való felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik.

Az adatkezelés időtartama:

a tilalmi listán szereplő adatokat az adatkezelő ennek teljesítésének biztosításához szükséges mértékig használhatja fel, más adatállománnyal nem kapcsolhatja össze, nem adhatja át, más célra nem használhatja fel, és köteles biztosítani az érintettnek az 1995. évi CXIX. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogainak gyakorlását.

Adatkezelő a Honlapon keresztül történő vásárlással kapcsolatos adatkezelése

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a Honlapon (ún:webáruház) keresztül vásárló adatait a vásárlással kapcsolatosan kezeli a megrendelések kiszállításához és a kapcsolattartás érdekében.

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Kapcsolattartó neve (amely lehet saját név is)

A webáruházban vásárló neve a vele történő kapcsolatfelvételhez szükséges

E-mail cím

Az e-mail cím az Adatkezelő és a Webáruházban vásárló közötti kapcsolattartáshoz szükséges

Telefonszám

A telefonszám az Adatkezelő és a Webáruházban vásárló közötti kapcsolattartáshoz szükséges

Számlázási cím,

Szállítási cím

A számlázási, illetve szállítási cím az Adatkezelő számlaadási kötelezettsége teljesítéséhez, illetve a megrendelt termék átadásához szükséges

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a személyes adatokat a honlapján közreadott elektronikus felületen keresztül megkötött szerződés (adásvételi szerződés) alapján kezeli, a szerződés alapja a Webáruházban vásárló megrendelése, vásárlása, illetve jogi kötelezettség teljesítése a számviteli szabályok szerint.

(1) A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

(2) A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

(3) A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Webáruházban vásárló személyes adatait a szerződés alapján a keletkezésüktől számított öt évig tartja nyilván és kezeli, illetve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatokat jogszabály alapján a számla kiállításától számított 8. évig tartja nyilván és kezeli.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

A munkaviszony létesítése előtti pályázatok adatkezelése

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a munkaviszony létesítése előtt pályázatot írhat ki az adott munkakör betöltése érdekében. Ilyen esetben a pályázat célja a munkakörre legalkalmasabb pályázó kiválasztása.

Személyes adat

Az adatkezelés célja

A pályázó neve

A pályázóval történő kapcsolatfelvételhez szükséges

E-mail cím, telefonszám

Az e-mail cím és telefonszáma az Adatkezelő és a pályázó közötti kapcsolattartáshoz szükséges

Legmagasabb iskolai végzettség, bizonyítvány(ok) másolata(i),

Az adott munkakör betöltése feltételének igazolása érdekében, illetve a feladatkör betöltésére való alkalmasság tanúsításához

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a pályázó hozzájárulása, azzal, hogy a pályázatát megküldi az Adatkezelő részére az adott pozíció megpályázása céljából.

Az adatkezelés időtartama

A pályázat kiírását követően az adott pályázat beérkezésétől a pályázati eljárás lezárásáig, a kiértesítés megküldéséig. Az Adatkezelő a sikertelen pályázó teljes pályázati anyagát visszaküldi a pályázónak, amennyiben az postai úton érkezett. Amennyiben a pályázatot elektronikusan küldi meg a pályázó, úgy azt az Adatkezelő a kiértesítéssel egyidejűleg törli a nyilvántartásából. (Amennyiben a pályázó a jelentkezési határidő lejártát követő 8 napon belül nem kap értesítést, úgy jelentkezése elutasítottnak tekintendő és adatai törlésre kerülnek.)

Hatósági vizsgarendszer szolgáltatást igénybe vevők adatainak kezelése

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az Adatkezelő hatósági vizsgarendszer esetén a felhasználótól adatokat kér be, amely a kapcsolattartás érdekében személyes adatokat is tartalmaz.

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Kapcsolattartó neve (amely lehet saját név is)

A vizsgarendszert használó neve a felhasználóval történő kapcsolatfelvételhez szükséges

E-mail cím

Az e-mail cím az Adatkezelő és a vizsgarendszert használó kapcsolattartáshoz szükséges

Telefonszám

Telefonszám az Adatkezelő és a vizsgarendszert használó kapcsolattartáshoz szükséges

Számlázási cím (amennyiben a bérlő természetes személy)

A számlázási cím az Adatkezelő számlaadási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a vizsgarendszert használó személyes adatait kezeli, illetve jogi kötelezettség teljesítése végett a számviteli szabályok szerint.

Az adatkezelés időtartama

- Ingyenes előfizetés esetén:

Az Adatkezelő a vizsgarendszert használó személyes adatait a regisztrációtól számított egy évig tartja nyilván és kezeli, illetve a számlázással kapcsolatban az adatokat a számla kibocsátását követő 8 évig.

- Fizetős előfizetés esetén:

Az Adatkezelő a vizsgarendszert használó személyes adatait a regisztrációtól számított két évig tartja nyilván és kezeli, illetve a számlázással kapcsolatban az adatokat a számla kibocsátását követő 8 évig.

Terembérlet szolgáltatást igénybe vevők adatainak kezelése

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az Adatkezelő terembérlés esetén a bérlővel szerződést köt, amely a kapcsolattartás érdekében személyes adatokat is tartalmaz.

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Kapcsolattartó neve (amely lehet saját név is)

A bérlő neve a bérlővel történő kapcsolatfelvételhez szükséges

E-mail cím

Az e-mail cím az Adatkezelő és a bérlő közötti kapcsolattartáshoz szükséges

Telefonszám

Telefonszám az Adatkezelő és a bérlő közötti kapcsolattartáshoz szükséges

Számlázási cím (amennyiben a bérlő természetes személy)

A számlázási cím az Adatkezelő számlaadási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a bérlő személyes adatait szerződés alapján kezeli, a szerződés alapja a terembérlet, illetve jogi kötelezettség teljesítése a számviteli szabályok szerint.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a bérlő személyes adatait a szerződés alapján a szerződés megszűntét követő öt évig tartja nyilván és kezeli, illetve a számlázással kapcsolatban az adatokat a számla kibocsátását követő 8 évig.

Előadás, egyéb rendezvény, esemény szervezése kapcsán kezelt adatok

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az Adatkezelő – amennyiben az előadáson, egyéb rendezvényen, eseményen részt venni kívánó regisztrál az adott rendezvényre – a regisztráló által megadott adatokat a rendezvény megszervezése érdekében, valamint a további hasonló programokról szóló tájékoztató levél kiküldéséhez használja fel és kezeli.

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név (amely lehet saját név is)

A regisztráló neve a vele történő kapcsolatfelvételhez szükséges

E-mail cím, telefonszám

Az e-mail cím és telefonszám az Adatkezelő és a regisztráló közötti kapcsolattartáshoz szükséges

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a regisztráló személyes adatait az érintett hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a regisztráló személyes adatait az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. E nyilatkozatot a regisztráló bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az Adatkezelő elérhetőségein, illetve a mindenkori meghívóban, tájékoztatóban található „Leiratkozás” linkre kattintva, vagy a leiratkozási szándékot e-mailben jelezve az info@ruander.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben.

Adattovábbítás: nincs adattovábbítás

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Cégünk a MailChimp által küldi a hírlevelet azoknak, akik feliratkoztak a RUANDER Oktatási Kft. levelező listájára.

Az itt megadott adatokat a Rocket Science Group (Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave, NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) kezeli, amely egy Európia Unión kívül működő cég

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név (amely lehet saját név is)

A regisztráló neve a vele történő kapcsolatfelvételhez szükséges

E-mail cím

Az e-mail cím az Adatkezelő és a regisztráló közötti kapcsolattartáshoz szükséges

Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

(2) A Társaság Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

Társaságunk a székhelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és az oktatótermeiben üzemeltet kamerákat az ingatlanjaiban. Az egyes kamerákról a tájékoztatások helyben, a kamerák működési helyén érhetők el. Jelen tájékoztatóban csak azokat az általános szabályokat foglaljuk össze, amelyek szerint a RUANDER Kft. a kameráit üzemelteti.

A kezelt adatok köre, és az adatkezelés célja

Az érintett képmása

Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása. A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

A RUANDER Kft.  azért kezeli a kamerák felvételeit, hogy a bűncselekmények     elkövetését megakadályozza, megvédje a bejövők és ott dolgozók életét, vagyontárgyait, valamint a RUANDER Kft. vagyonát, továbbá hogy az ezeket veszélyeztető esetleges bűncselekmények felderíthetőek legyenek.

Az adatkezelés jogalapja

A kamerás megfigyelés során a személyes adatok kezelése a RUANDER Kft.-nek azon a jogilag és társadalmilag is elismert jogos érdekén alapul, hogy megóvja az épületekben tartózkodó személyek vagyonát, a RUANDER Kft. vagyonát és az általa kezelt és rá bízott adatokat, értékeket, amihez szükséges az, hogy az épületben zajló folyamatokat képrögzítő berendezés útján megfigyelje. [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján]

Az adatkezelés időtartama

A kamerák felvételeit az adatkezelő a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (2) és (5) bekezdése alapján felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanapig őrzi meg, ezt követően törli. Ha a felvétel bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kerül felhasználásra, az eljárás jogerős befejezését követően kerül törlésre.

Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A RUANDER Kft. a kamerák működtetéséhez nem vesz igénybe adatfeldolgozót, a    kamerákat saját maga üzemelteti.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A kamera felvételekhez az Adatkezelő és csak indokolt esetben és kizárólag az           épületüzemeltetési feladatokat ellátó kollégáink férhetnek hozzá.

A rögzített képfelvételt törvény felhatalmazása alapján a bíróság vagy hatóság           valamint az is megismerheti, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése               érinti.

Az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamera által rögzített felvétel, illetve              más személyes adatának rögzítése érinti a tárolásra az adatok őrzésének idején belül                a jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. (megsemmisítés mellőzése)

Az Adatkezelő kizárólag bíróság vagy más hatóság megkeresésére a megkereső         bíróságnak vagy hatóságnak adja ki. Amennyiben bíróság vagy más hatóság                megkeresésére attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt a RUANDER Kft. törli vagy        megsemmisíti kivéve, ha a tárolásra a jelen tájékoztatóban jelzett határidő még nem                járt le.

Az adatvédelmi incidens fogalma

(1) Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.

Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása

(1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Társaság vezetőjének feladata.

(2) Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.

(3) Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Társaság vezetőjét.

(4) A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

(5) Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

(6) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője – az informatikai, pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

(7) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

(1) Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

a) az érintett személyes adatok körét,

b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

c) az adatvédelmi incidens időpontját,

d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

Milyen cookie-kat (süti) alkalmazunk?

Mi az a cookie (süti)?

Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információk, amelyek az érintett felhasználó számítógépén, internetes készülékén, okostelefonján, iPadjén kerülnek tárolásra a Webáruház meglátogatásakor.

Nem alkalmazunk, és nem engedélyezünk a weboldalon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek.

Az adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy a webáruházak milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára gyűjtenek adatokat. A hatályban lévő adatvédelmi irányelvre épülő 2012/4. számú vélemény (a GDPR 29. cikk szerinti Munkacsoport (WP29) véleménye) alapján a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználóközpontú sütikről, a multimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni. Az alábbiakban az adatkezelő által alkalmazott sütikről nyújtunk előzetes tájékoztatást:

Süti neve

Adatok, melyekhez hozzáfér

Funciója (ezért kell)

Mozilla, Chrome, Explorer vonatkozó menüpontja

Facebook

csak böngészőt azonosít, személyes adatot nem tárol a látogatóról

hirdetési kampányok teljesítményének mérése

https://www.facebook.com/policies/coo kies/

Google Analytics

csak böngészőt azonosít, személyes adatot nem tárol a látogatóról

látogatottsági statisztika mérése

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie- usage

Google Remarketing

csak böngészőt azonosít, személyes adatot nem tárol a látogatóról

olyan termékeket és szolgáltatásokat jelenít meg a hirdetésekben, amelyeket a felhasználó megtekintett a weboldalon

https://developers.google.com/adwords/api/docs/guides/dynamic-remarketing

Ads

csak böngészőt azonosít, személyes adatot nem tárol a látogatóról

on-line hirdetési rendszer

https://support.google.com/google-ads/?hl=en#topic=7456157

A weblapon végzett webanalitika

Az adatkezelő a www.ruander.hu weboldal látogatottságának méréséhez és a látogatók viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics és a Google Remarketing programokat használja.

A fentiekben hivatkozott programok a felhasználó számítógépén cookie-kat helyeznek el, amelyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Az adatkezelő weboldalaira látogató felhasználók engedélyezik az adatkezelő részére a Google Analytics és Google Remarketing programok használatát és egyúttal hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott valamennyi szolgáltatás igénybevételéhez az adatkezelő részére.

A felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani (ls: cookie-k letiltása). A Google Analytics és Google Remarketing programok beállításai és a programok használata teljes mértékben megfelel az adatvédelmi hatóság által megszabott követelményeknek.

A cookie-ról további információ található a Google adatvédelmi és általános szerződési feltételekben. ( https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu )

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja és méri a kampányai, hirdetései eredményességét. A program használatával az adatkezelő információt szerez arról, hány látogató kereste fel weboldalát és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program képes felismeri a látogató IP címét, tudja követni, hogy visszatérő vagy új látogató-e, a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

Az adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics a megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy az adatkezelő weboldalra látogatók böngészés közben a szabad google hirdetési felületeken az adatkezelő hirdetésével találkozzanak.

Az adatkezelő a Google Remarketing programot is igénybe veszi online hirdetéseihez. Az adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók is megjelenítik internetes webhelyeken. Az adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a felhasználó webhelyén tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Cookie-k letiltása

Ha felhasználóként a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. A saját böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai cím alatt állíthatja be milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt, amely a Google Analytics letiltó oldalán érhető el (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) és telepíteni kell a bővítményt a saját böngészőhöz. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet a munkáltató által tárolt adatokról. E kéréseit – adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak az Ön által kapcsolattartási adatként megadott e-mailcímről vagy telefonszámról érkező megkeresések alapján vagy előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani.

Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a következő elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk:

Telefonon: 06-1- 4500-110

E-mailben:  info@ruander.hu

A fenti elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.

Az átlátható tájékoztatáshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa: a jogairól, milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; milyen forrásból; mennyi ideig kezeli; az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály/jogalap alapján, milyen személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait;

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott elérhetőségekre – a kérelmével megegyező módon - küldött levélben teljesíti.

Amennyiben a válaszadás teljesítésére hosszabb határidő szükséges, úgy az Adatkezelő 60 nappal meghosszabbíthatja a válaszadás teljesítését, azonban erről és a késedelem konkrét okáról tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az Adatkezelő nem képes eleget tenni a kérésének, 30 napon belül tájékoztatnia kell az érintettet, egyben informálni azon jogáról, hogy bírósághoz fordulhat vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például az e-mailcímét, postai elérhetőségét, névváltozását). Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A hozzáférés joga Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

adatkezelés céljai,

az érintett személyes adatok kategóriái,

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket.

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának a joga,

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, a forrására vonatkozó minden elérhető információ,

profilalkotás esetén alkalmazott logika és az arra vonatkozó információk, hogy ezen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettekre vonatkozóan milyen várható következményekkel jár.

Itt vagyunk

Az Árpád híd közelében vagyunk. Itt áll meg a 3-as metró, az 1-es villamos, illetve az alábbi buszok is: 26-os, 32-es, 34-es, 106-os. Az utcán parkolásra is van lehetőség, melynek a díja 450 Ft/óra.